logo

_

Missie

Allegro: snel opgewekt muziektempo, snelle hartslag of looppas.

Het lokaal dienstencentrum Allegro is een gezellige ontmoetingsplaats voor de buurtbewoners en alle Menenaars. Iedereen is welkom!
Zij kunnen kiezen uit een gevarieerd aanbod van informatieve, recreatieve en vormende activiteiten.
We informeren de bezoekers over zorg en welzijn. We stellen onze eigen dienstverlening ter beschikking van de bezoekers. Indien wij niet over de gevraagde dienstverlening beschikken dan zorgen wij ervoor dat de bezoeker bij de juiste dienst en/of organisatie terechtkomt.
We willen netwerken uitbouwen om mensen zo lang mogelijk in hun eigen vertrouwde omgeving te laten wonen.

Visie

Wij hanteren volgende basisprincipes:

t.a.v. de gebruikers: Privacy – discretie
Wij respecteren de privacy van de gebruiker en zijn omgeving. We gaan discreet om met informatie hieromtrent, zowel intern als extern.

Waardigheid
De waardigheid en de eigen verantwoordelijkheid van de gebruiker zijn ons uitgangspunt.

Autonomie
We stimuleren elke bezoeker om op zijn eigen manier te participeren aan de werking, met respect voor ieders individuele levensstijl.

Zelfredzaamheid
Door het aanbod beogen wij de individuele mogelijkheden van elke gebruiker verder kansen te geven en te stimuleren.

Zelfredzaamheid
Vrijheid van meningsuiting
We respecteren de ideologische, filosofische en godsdienstige overtuigingen van alle gebruikers zonder enig onderscheid op welke grond ook, zoals geslacht, ras, kleur, taal, godsdienst, politieke of andere overtuiging, nationale of maatschappelijke afkomst, het behoren tot een nationale minderheid, vermogen, geboorte of andere status, en vragen hen ook dat respect voor mekaar op te brengen.

In onze werking:
Bereikbaarheid – Toegankelijkheid
Wij staan open voor iedereen en hebben daarbij aandacht voor beperkte mobiliteit, financiële mogelijkheden, culturele eigenheid en sociale omstandigheden.

Inspraak
Wij garanderen inspraak van de gebruikers in de algemene werking.

Vrijwilligers
Wij stimuleren de inzet van vrijwilligers en ondersteunen hen binnen onze werking.

Methodieken
Wij realiseren onze doelstellingen door creatief om te gaan met de verschillende hedendaagse methodieken, rekening houdend met de maatschappelijke evoluties die zich voor doen.

In onze dienstverlening:
Zorg op maat
Wij geven op iedere vraag een passend antwoord, rekening houdend met de individuele mogelijkheden van de gebruiker en de mogelijkheden van het lokaal dienstencentrum.

Integrale benadering
Wij bieden een veelzijdig aanbod van diensten en activiteiten, als antwoord op de diverse levensaspecten van de gebruiker. Wij doen dit in samenwerking met bestaande diensten en organisaties.

Signaalfunctie
Wij signaleren noden en behoeften van onze doelgroep en formuleren waar nodig suggesties voor de afstemming en de bijsturing van het zorgbeleid.

Eigentijds aanbod
Wij streven naar een eigentijds aanbod, gebaseerd op actuele maatschappelijke behoeften.